Script support IE Browser

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Algemene Verkoopsvoorwaarden

 1. Onze facturen zijn betaalbaar in Brussel. Het trekken of accepteren van wissels, cheques, orderbriefjes doet hieraan geen afbreuk en brengt geen schuldhernieuwing mee.

 2. Behouders andersluidend beding, zijn onze facturen netto contant betaalbaar op datum van hun ontvangst.

 3. Op elk bedragen die niet op hun vervaldag voldaan zijn, is een intrest verschuldigd van 1% per maand, zonder dat daartoe een aanmaning vereist is. Elke begonnen maand telt voor een volledige maand.

 4. Op elk bedrag dat niet voldaan is binnen de 10 dage vanaf de datum van verzending van een aangetekende aanmaning, is, onverminderd de intresten, een bedrag verschuldigd gelijk aan:

  • 10% op de eerste tranche van 5.000 euro (euro)
  • 7,5% op de tranche van 5.001 tot 15.000 euro (euro)
  • 2,5% op de tranche 15.001 tot 30.000 euro (euro)
  • 2% op de tranche boven 30.000 euro (euro)
 5. Klachten in verband met de facturen of de diensten/leveringen, waarop zij betrekking hebben, worden slechts in overweging genomen indien zijn onmiddellijk telefonisch of per fax/mail, en vervolgens binnen de acht dage vanaf de datum van factuur bij aangetekende brief aan ons werden overgemaakt.

 6. De rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn uitsluitend bevoegd, tenzij wij er de voorkeur aan geven de wederpartij voor een andere rechtsmacht te dagvaarden.